•KARTA STAŁEGO KLIENTA•

Uruchamiamy program lojalnościowy, który pozwoli Państwu kupić nasze produkty w specjalnych, promocyjnych cenach.

Karty Stałego Klienta St. Rąbała będą dla Was dostępne w naszych sklepach firmowych oraz przy zamówieniach na dowóz.W celu przystąpienia do programu i otrzymania Karty Stałego Klienta należy dokonać zakupów w jednym z naszych sklepów firmowych lub złożyć zamówienie z dostawą pod wskazany adres. Na tej podstawie nasz pracownik wyda Państwu kartę.

Karta umożliwia zbieranie pieczątek za jednorazowe zakupy na kwotę co najmniej 150,00 zł. Uczestnik po zebraniu 10 pieczątek będzie mógł obniżyć wartość swojego 10 zamówienia o 30% jego wartości. 

REGULAMIN PROGRAMU

KARTY STAŁEGO KLIENTA ST. RĄBAŁA SP. Z O.O.

§1 Czas obowiązywania

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

§2 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Karty Stałego Klienta St. Rąbała
  z o.o., zwanego dalej „Programem”.
 • Organizatorem Programu jest Rąbała sp. z o.o. z siedzibą w Bielawkach 6 (83 – 130 Pelplin), posiadająca NIP: 593-25-94-070, o numerze KRS: 438099, dla której właściwy rejestr prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, zwana dalej „Organizator”.
 • Program przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność
  do czynności prawnych, dokonujących zakupów w sklepach firmowych należących do sieci sprzedaży St. Rąbała sp. z o.o. oraz na zamówienie z dostawą pod wskazany adres realizowaną przez St. Rąbała sp. z o.o.
 • Program obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3 Uczestnictwo w Programie

 • W celu przystąpienia do Programu i otrzymania Karty Stałego Klienta St. Rąbała sp. z o.o. należy dokonać zakupów w jednym ze sklepów firmowych należących do sieci sprzedaży St. Rąbała
  z o.o. oraz na zamówienie z dostawą pod wskazany adres realizowaną przez St. Rąbała
  sp. z o.o. Na tej podstawie pracownik St. Rąbała wyda Uczestnikowi Programu Kartę Stałego Klienta.
 • Karta Stałego Klienta umożliwia do zbierania pieczątek za jednorazowe zakupy na kwotę co najmniej 150,00 zł dokonane w jednym ze sklepów firmowych należących do sieci sprzedaży St. Rąbała
  z o.o. oraz na zamówienie z dostawą pod wskazany adres realizowaną przez St. Rąbała
  sp. z o.o.
 • Uczestnik po zebraniu 10 pieczątek za zakupy na kwotę co najmniej 150,00 zł uzyskuje prawo
  do obniżenia wartości 10 zamówienia o wartości co najmniej 150,00 zł o 30% wartości zamówienia.
 • Rabat dokonany na tej podstawie łączy się z innymi rabatami.

§4 Zakończenie Programu

 • Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
 • W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia stosownej informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w punktach sprzedaży i na stronie internetowej Organizatora masarnia-bielawki.pl

§5 Zmiany Regulaminu Programu

 • Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Programu Karty Stałego Klienta St. Rąbała sp. z o.o. w każdym momencie.
 • W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie
  Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu Karty Stałego Klienta St. Rąbała sp. z o.o. na stronie internetowej Organizatora.

§6 Akceptacja Regulaminu

 • Niniejszy Regulamin uznany będzie za zaakceptowany przez Uczestnika Programu z chwilą wydania mu Karty Stałego Klienta.
 • Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej Organizatora oraz w każdym sklepie firmowym należącym do sieci sprzedaży St. Rąbała
  z o.o.
 • Wszelkie reklamacje i pozostała korespondencja związana z funkcjonowaniem Programu powinna być kierowana do Biura Organizatora na adres: Rąbała sp. z o.o., Bielawki 6, 83 – 130 Pelplin.