•RODO•


INFORMACJA
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”), informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest ST RĄBAŁA Sp. z o.o., 83-130 Pelplin, Bielawki 6, KRS 0001010052
2) Dane osobowe pozyskane przez administratora przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), gdy przetwarzanie danych będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO), gdy będzie to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jak np. windykacji lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO), jak również wtedy gdy osoba której dane dotyczą udzieli zgody na przetwarzanie jej danych w celu wyraźnie określonym w treści udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
3) Odbiorcami pozyskanych przez administratora danych osobowych mogą być banki, firmy kurierskie lub administratorzy elektronicznych systemów płatności.
4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania obowiązków ustawowych, upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż 10 lat, lub do czasu odwołania udzielonej zgody, jeżeli podstawą przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą.
6) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zaś jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego o art. 6 ust 1 lit. e i f RODO, w szczególności w celach marketingowych.
8) Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek zawarcia umowy i wykonania przez administratora obowiązków ustawowych.
10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.